Privacyverklaring

Google Analytics disclaimer
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door hier te klikken. Er wordt dan een “opt-out cookie” op uw website geplaatst, dat zorgt dat u gegevens niet meer worden verzameld als u deze website bezoekt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.

reCAPTCHA
We gebruiken de reCAPTCHA service van Google Inc. (Google) om gegevens te beschermen die verstuurd worden via deze website. Die functie controleert of een bericht wel door een persoon wordt verstuurd, om zo te voorkomen dat 'spam bots' bijvoorbeeld automatisch berichten sturen of commentaren achterlaten. Hierbij worden het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. De inhoud van een bericht wordt hiervoor verstuurd naar en verwerkt door Google. Het IP adres wordt hierbij afgekort en daardoor anoniem gemaakt in landen die deel uitmaken van de EU en staten die deelnemen aan het verdrag voor het Europese economische gebied. In uitzonderingsgevallen wordt een IP adres volledig doorgegeven aan een Google server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Namens de bezitter van deze website gebruikt Google deze gegevens om je gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP adres dat reCAPTCHA doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere data van Google. Op het verzamelen van deze gegevens zijn Google's regels voor gegevensbescherming van toepassing. Meer informatie over over Google's privacybeleid vind je op deze pagina: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt op de manier en voor het doel zoals hierboven beschreven.

 

 

 

Leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop – leveringsvoorwaarden bouwstoffen

Algemene bepalingen:
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Indien en voorzover echter voor een of meerdere bepaalde soorten voorwaarden zijn opgenomen, prevaleren de bepalingen van die bijzondere voorwaarden voorzover zij afwijken van de algemene voorwaarden, of deze aanvullen. Voor het overige blijven de algemene voorwaarden onverkort van kracht.
Artikel 1 - Aanbiedingen en bevestigingen
1)
Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
2)
Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen voorzover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de oveenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.
3)
Indien niet binnen acht werkdagen de juistheid van een schriftelijke bevestiging wordt ontkend, zijn beide contractsprijzen hieraan gebonden.

Artikel 2 - Prijzen
Indien tussen de data van aanbiedingen en koop, ook indien koper een bindend aanbod heeft gedaan, of tussen die van koop en levering door oorzaken buiten verkopers macht een prijsstijging van aangeboden of verkochte goederen mocht optreden, bijvoorbeeld door stijging van materiaalprijzen, produktiekosten, invoerrechten, belastingen, koersen van buitenlandse valuta, transportkosten en dergelijke, is verkoper bevoegd deze door te berekenen, behoudens in gevallen waarin een wettelijk verbod zulks verhindert.

Artikel 3 - Levertijd
De levertijd wordt door verkoper zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Verkoper is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren. De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van de verkoper. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of de betaling der goederen weigeren.

Artikel 4 - Levering en risico
1)
Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goederen voor rekening en risico van de verkoper.
2)
In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper
3)
De keuze van het vervoermiddel berust bij de verkoper
4)
Bij levering franco werk of op de wal behoeft de verkoper de goedren niet verder te vervoeren dan tot waar het
voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein, respectievelijk het vaartuig langs een behoorlijk bevaarbaar water kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventueel benodigde toestemmingen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds naast voer- of vaartuig, terwijl de koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen. Koper en verkoper dragen gezamenlijk zorg voor de lossing. Blijft de koper hiermede in gebreke, dan komen de daadoor ontstane kosten geheel voor zijn rekening.
5)
Wenst de koper levering per vaartuig, dan dient hij dit bij het aangaan van de overeenkomst te bedingen.

Artikel 5 - Levering en afroep
Ingeval levering op afroep is overeengekomen zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereenkomst nog niet alle goederen zijn afgeroepen, de koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gerekend vanaf de dag tot koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers sommatie, niet overschrijden. De koper is verplicht om aan voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd om de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en – indien het risico van de goederen nog bij de verkoper zou berusten – risico van de koper op te slaan, dan wel de koop te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen de verkoper toe indien de koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 6 - Hoeveelheid
1)
Een bij de aflevering van goederen verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de goederen aan de verkoper meldt.
2)
Ook al meldt de koper tijdig aan de verkoper dat hem minder is geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 7 - Hoedanigheid en keuring
1)
Indien en voorzover ontrent de hoedanigheid niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
2)
Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee - hoedanigheid der goederen.
3)
Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze zal zijn volgens een bestek en /of dat de levering zal geschieden op keur en/of ten genoegen van kopers opdrachtgevers of diens bouwdirektie, kan de koper daaraan slechts aanspraken ontleende die verder gaan dan hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, indien en voorzover die verdergaande aanspraken uitdrukkelijk zijn overeengekomen en voortvloeien uit kopers gebondenheid aan bestekbepalingen waarvan de koper de inhoud schriftelijk en tijdig aan de verkoper heeft medegedeeld zodat de verkoper daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
4)
De koper heeft het recht de goederen op zijn kosten te keuren.

5)
Aan bezwaren wegens gebreken in de hoedanigheid der goederen – zoals in kwaliteit, Afmetingen of stukstal per handelseenheid – kan de koper echter slechts aanspraken jegens de verkoper ontlenen voor zover de goederen niet zijn verwerkt en mits de koper het Bestaan van zulks bezwaren meldt:

a)
ingeval van levering franco op het werk of op de wal:
Binnen acht werkdagen na ontvangst van de goederen;

b)
ingeval van levering franco voor de wal of franco station:
zodra mogelijk na ontvangst van de goederen;

c)
in alle andere gevallen:
voor de verlading , behoudens het in lid 6 bepaalde.

6)
In de gevallen, bedoeld in lid 5 onder c, is de verkoper, indien de koper daarom heeft Verzocht en voor zover zulks redelijkerwijs van verkoper kan worden gevergd, verplicht Tijdig voor de verlading aan de koper kennis te geven van tijd en plaats waarop de keuring Kan geschieden. Is de verkoper deze verplichting niet nagekomen, dan is de koper bevoegd zijn bezwaren nog Te melden zodra mogelijk, binnen een redelijke termijn docht uiterlijk binnen acht werkdagen na ontvangst van de goederen.

7)
Het in lid 5 en 6 bepaalde laat onverlet kopers rechten volgens de Wet ingeval van gebreken, Die bij keuring zoals die in de handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is dan wel – indien en voor zover het bepaalde in het derde lid van dit artikel van toepassing is – zoals die in het bestek is omschreven, niet konden worden ontdekt. Het in de vorige zin bepaalde is slechts van toepassing indien de koper zijn bezwaren aan verkoper schriftelijk meldt binnen een redelijk korte termijn nadat de koper de gebreken heeft ontdekt dan wel bij behoorlijke oplettendheid had kunnen ontdekken.

8)
Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden geeft hem zulks niet het recht om de betaling op de schorten.


Artikel 8 - Aansprakelijkheid
1)
De aansprakelijkheid van verkoper, als in het vorige artikel bedoeld, als ook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuur waarde dan wel herlevering van goederen, zulks ter keuze van koper en voorzover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren.
2)
Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper door gelden.
3)
De verkoper is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirekte bedrijfsschade, stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van personen in dienst van de verkoper en/of personen die door de verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 - Emballage
1)
Meermalen bruikbare emballage wordt door de verkoper tegelijk met geleverde goederen afzonderlijk op de faktuur in rekening gebracht.
2)
Voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfaktuur gezonden.
3)
In afwijking van het in de vorige leden bepaald is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in slechte staat geretourneerde emballage.
4)
De koper is eerst bij ontvangst van de creditfaktuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de koper verschuldigde.
5)
Indien het bedrag der creditfaktuur meer bedraagt dan de koper bij ontvangst van die faktuur nog aan verkoper verschuldigd is, wordt dat meerdere binnen een maand na faktuurdatum aan koper voldaan.

Artikel 11 - Overmacht
1)
Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.
2)
Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer,rellen, molest, staking en uitsluiting, stremming van de aanvoer,breuk van machines en/of gereedschappen , niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 12 - Eigendomsvoorbehoud
Geleverde goederen blijven het eigendom van verkoper totdat de koper volledig en al zijn betalingsverplichtingen aan verkoper heeft voldaan.
Indien dezelfde soort goederen door verkoper is geleverd, en een of meerdere fakturen zijn onbetaald gebleven, dan worden de bij koper nog aanwezige goederen als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs door de koper.
Voor het geval de koper heeft aangetoond dat een deel van de door verkoper geleverde goederen wel is betaald draagt hij deze reeds nu voor alsdan aan verkoper in eigendom tot zekerheid over in verband met zijn overige betalingsverplichtingen jegens verkoper.
De koper verplicht zich reeds nu voor alsdan zijn vorderingen, ontstaan uit doorlevering van de goederen of anderen hoofde, waaronder natrekking, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen aan verkoper in eigendom tot zekerheid te cederen op straffe van een dwangsom van Eur 1.000,- per dag.

Artikel 13 - Betaling en zekerheidsstelling
De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst geleverd is, is opeisbaar op de vervaldag. De vervaldag is de dertigste dag na die, waarop de levering is geschied of – zo zulks later is – de vijftiende dag na die, waarop de desbetreffende faktuur verzonden is aan koper.
Het bedrag op de faktuur wordt steeds verhoogd met een kredietbeperkingstoeslag van twee procent. Deze toeslag wordt pas door de koper verschuldigd indien de betaling na de vervaldag plaatsvindt.
Indien naar verkopers oordeel daartoe termijn aanwezig zijn, is deze ten allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt, ook indien een betalingstermijn is overeengekomen. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft verkoper het recht om de levering op te schorten, ook indien op afroep is overeengekomen, of om – wanneer de koper geen gevolg heeft gegeven aan de sommatie tot zekerheidsstelling binnen een door de verkoper te bepalen termijn van minimaal tien dagen – de koop te annuleren en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 - Gevolgen van wanbetaling
1)
Bij wanbetaling door koper is de verkoper gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties op te schorten
2)
De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald is verplicht aan de verkoper de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden gemaakt tot inning der vordering.

Artikel 15 - Afwijkende bedingen
Bedingen, afwijkende van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.


Artikel 16 - Geschillen
Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemenen voorwaarden als aanvulling en voorzover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden. Eventuele geschillen tussen koper en verkoper zullen kunnen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, eventuele voorzieningen die in kort geding kunnen worden gegeven daaronder begrepen, behoudens uiteraard het geval dat processuele bepalingen zich daartegen verzetten. In afwijking van het hiervoor bepaalde kunnen partijen nader overeenkomen het geschil te doen beslechten door arbitrage overeenkomstig het Regelement van het Arbitrage Instituut Bouwstoffen (AIBs) zoals dat reglement luidt op het tijdstip waarop het geschil aanhangig wordt gemaakt.